Odhalte pravdu o vašem původu pomocí DNA testu

Zajímá Vás, kdo byli Vaši předkové a odkud pocházíte? Chcete obohatit rodinnou historii a tajemství Vašeho rodu? Chtěli byste najít své příbuzné? Nebo chcete obdarovat rodinu, přátele nebo blízké naprosto impozantním dárkem v podobě originálního certifikátu a s podrobným popisem původu? Pak jste na správném místě!
Genografický test, neboli test genetického původu, zjistí jaká krev koluje ve vašich žilách. To znamená, že odhalí, zda předci byli například horkokrevní Španělé nebo naopak chladní Norové.

Další odpovědi naleznete v těchto článcích:

Přehled genealogických (DNA) testů

Základní analýza:

Podrobná analýza:

Genetika pro zajímavost – původ předků

DNA se dědí v téměř nezměněné formě z generace na generaci, a proto v ní můžeme nalézt informace staré až tisíce let zpátky a například tak odhalit náš evropských maternálních klanůgeografický původ nebo nalézt naše vzdálené příbuzné či předky.
Toto pátrání je možné dvěma hlavními směry: po mateřské linii (původ naší matky, její matky až k dávné dceři Eviny, sedm evropských maternálních klanů) nebo po otcovské linii (původ našeho otce, jeho otce až k dávnému praotci).
Otcovskou linii zkoumáme, podobně jako u určování otcovství, na základě analýzy několika různě dlouhých úseků DNA, které se ale nacházejí pouze na chromozomu Y. Mateřská linie je určována z DNA nacházející se v buněčných „motorech“ tzv. mitochondriích a místo krátkých úseků analyzujeme jednotlivé stavební kameny této mitochondriální DNA. V obou případech pak ze sady získaných hodnot stanovujeme tzv. haplotyp, neboli skupinu náležící ke stejnému prapředkovi.

Výsledek Vašeho genetického původu

Analýza naší DNA nám tedy může odhalit naše dávné předky, nalézt naše současné vzdálené příbuzné nebo prozradit, ve které části Evropy či dokonce světa jsou naše kořeny. Výsledkem je atraktivní certifikát s Vaším genetickým původem po otcovské nebo mateřské linii, Vaší migrační mapou a shodou s historickými osobnostmi i současně žijícími lidmi. K tomu navíc vstup do České národní Genografické databáze pro vyhledávání vzdálených příbuzných.
Původ předků pomocí DNA testu
Pokud je test určen pro ženu, tak při volbě Y genograf testů v kombinaci pro ženy je třeba dodat vzorky mužských příbuzných!

Geografický původ předků

Geografický původ předků - mapaGeny jsou děděny z generace na generaci. Sice se při každém předání důkladně promíchají, určité části se mění jen velmi vzácně. Právě tyto „úseky“ genetické informace pomohou zjistit, odkud pocházeli předci, protože je lze jednoduše porovnat s typickou šifrou lidí z různých kontinentů. Při shodě lze téměř jistě říci, že tito lidé mají navzájem společné předky.
Výsledkem testu je geografické určení původu příslušného člověka v otcovské linii. Dá se zjistit, ve které části Evropy či jiného kontinentu se vyskytují lidé se shodnými DNA znaky jako zadavatel, a tím i odkud s největší pravděpodobností pocházejí jeho otcové. Různé národy a různá etnika nosí v těchto málo změněných částech genetické informace znaky, které jsou pro ně charakteristické.
Co je výsledkem Genograf testuShrnutím testu je mapa, na níž modré body zobrazují regiony původu jednotlivých genetických profilů, se kterými byl srovnáván vzorek od zadavatele testu. Červené body ukazují skupiny profilů, s kterými se zkoumané geny shodují, a kde se tedy vyskytují lidé, kteří mají společné mužské předky. Z obrázku je zřejmé, že tento konkrétní člověk se shoduje s muži žijícími v Německu a Dánsku, a proto je tedy s největší pravděpodobností v otcovské linii germánského původu.

Co je výsledkem Genograf testu:

  • Analyzovaná genetická data tzn. zjištěné sekvence mitochondriální DNA.
  • Textovou interpretaci získaných genetických dat, která obsahuje zařazení testované maternální linie do jednoho ze sedmi evropských maternálních klanů (pokud je původ neevropský, tak samozřejmě do některého z klanů světových), určení stáří vzniku a lokalizace geografických počátků testované mateřské linie.
  • Informace o současném výskytu a rozšíření nositelů zjištěného typu mateřské linie a možných způsobech jejich příchodu na území České republiky.
  • Určení a grafické znázornění (grafickým výstupem je mapka) nejstarší migrační trasy mateřské linie testované osoby.
  • Výsledky jsou dodávány ve formě několikastránkového certifikátu.