Genetika obecně

(z řec. gennaó γενναώ = plodím, rodím)
Biologická věda zabývající se dědičností i proměnlivostí organismů a jejími příčinami. Název souvisí též se slovem gen, které označuje jednotku dědičné informace. Všechny geny jsou uložené v molekule nazývající se DNA.

DNA (Deoxyribonukleová kyselina)

Genetika obecněDNA je dlouhý řetěz sestavený ze čtyř stavebních kamenů: adenin (A), quanin (G), cytosin (C), thymin (T). Ty jsou uspořádány v různém počtu a různě za sebou. DNA se nejčastěji vyskytuje jako dvou-šroubovice připomínající zatočený žebřík. Příčky v tomto „žebříku“ jsou chemické vazby mezi C-G a A-T z protilehlých řetězců.
Lidská DNA se vyskytuje v jádře buňky, kde je rozdělená do 23 částí, tzv. chromozomů. V každé buňce jsou od každého chromozomu dvě varianty – jednu dědíme od matky a druhou od otce, celkem jich tedy je 46. Jedna dvojice chromosomů určuje pohlaví podle toho jaké obsahuje typy chromosomů (X-ženský pohlavní chromosom, Y-mužský pohlavní chromosom). Ženy mají dvojici XX, muži XY.

DNA je nositelka genetické informace

DNA obsahuje návody pro tvorbu bílkovin, což jsou látky nezbytné pro existenci a fungování celého organismu. Těmto návodům říkáme geny. Protože máme dvě varianty od každého chromozomu, i od genu vlastníme dvě varianty (od matky a od otce). Pokud se tyto varianty liší, jedna má vždy větší váhu ve svém účinku (tzv. dominantní, značíme A) nežli druhá (tzv. recesivní, značíme a). Například u barvy očí je gen pro tmavou barvu dominantní a gen pro světlou recesivní. Nositelé genů AA nebo Aa mají barvu očí tmavou, zatímco ti s genem aa mají oči světlé.

Genetika – hlavní oblasti

 • Zdravotní
  vyšetřování různých poruch (mutací) v genech, které pak mají negativní vliv na fungování jedné nebo více složek organismu
 • Forenzní
  vyšetřování 16i krátkých oblastí DNA, které jsou vysoce variabilní (poměnlivé) a proto se nemohou mezi nepříbuznými lidmi náhodně shodovat
 • Zajímavost
  (původ, volný čas a životní styl, umění)
  vyšetřování různých variací v genech nebo negenových oblastech pro možnost dozvědět se o sobě a svých blízkých něco víc.

RNDr. Lucie Benešová, Ph.D., Genomac výzkumný ústav