Granty a institucionální podpora

V laboratořích Genomac dlouhodobě probíhá vědecká činnost financovaná institucionální podporou (MZ ČR a TAČR). Genomac pravidelně předává údaje o všech výsledcích VaVaI, které jsou financovány institucionální podporou z veřejných prostředků, do RIV podle zákona č. 130/2002 Sb. a podle nařízení vlády č. 397/2009 Sb.

Do roku 2019 bylo společnosti Genomac přiděleno různými vládními orgány 17 grantů v oblasti výzkumu rakoviny a kardiovaskulárních chorob. Současně vědecká činnost společnosti Genomac vyústila v publikaci více jak 40 výzkumných článků v časopisech s impakt faktorem.

Aktuálně řešené granty

Projekt

Kód

Období

Přínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby kolorektálního karcinomu ve 3.- 4. stádiu onemocnění

 NV15-27939A

 2015-2019

Nová metoda kombinace funkčních zobrazovacích metod a nádorové genomiky pro neinvazivní fenotypizaci a sledování efektu léčby plicních karcinomů

 NV17-30748A

 2017-2020

Vývoj multiparametrického testu nové generace pro predikci rizika rekurence kolorektální neoplázie

 NV17-31909A

 2017-2020

 

Ukončené granty:

Projekt

Kód

Období

Detekce a sledování genových variací ve vybraných onkogenech a tumor supresorových    genech u pacientů s chronickou pankreatitidou a karcinomem pankreatu a jejich využití v časném diagnostickém a terapeutickém procesu

 NR8027

 2004-2006

 

Identifikace vrozených DNA polymorfismů u skupiny genů syntetické dráhy testosteronu jako faktorů genetické predispozice pro vznik a vývoj karcinomu prostaty a jejich využití pro prevenci a odhad prognózy v české populaci

 NR8039

 2004-2006

Využití molekulárních prediktorů pro optimální selekci cílené léčby nemalobuněčného karcinomu plic

 NR9087

 

 2006-2008

Výzkum, vývoj a implementace technologie pro výrobu diagnostických kitů.

 FI-IM3/215

 2006-2008

Klinické a funkční koreláty u hypertrofické kardiomyopatie v české populaci

 NR9164

 2007-2009

Nové možnosti využití molekulárně-diagnostických metod pro časný záchyt a vhodnou volbu léčebných modalit progredujícího nemalobuněčného karcinomu plic bázi vyšetření a monitoringu hladin hypermetylace specifických genů.

 NS9718

 2008-2011

Rezistence na protidestičkovou léčbu, její etiologie a možnosti ovlivnění.

 NS9988

 2008-2011

Využití nových molekulárně-genetických metod pro časný záchyt progrese onemocnění u pacientů s primárně resekabilním kolorektálním karcinomem na základě vyšetření cirkulujících nádorových buněk a volných nádorových nukleových kyselin

 NS9809

 2008-2011

Hodnocení kvality multimodální péče u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu v rámci komplexních onkologických center ČR Multicentrická studie

 NT13660

 2012-2015

Klinický význam vyšetření epigenetických faktorů pro zpřesnění diagnostiky, odhadu prognózy a rizika rekurence po kurativní resekci karcinomu pankreatu.

 NT13638

 2012-2015

OnkoDetect – systém pro časný záchyt nádorových markerů v periferní krvi pacientů

 TA02010672

 

 2012-2016

Uplatnění panelu molekulárních markerů v klinickém managementu progredujícího  karcinomu žaludku

NT13640

2012-2015

Epigenetické markery ovlivňující chování mozkových nádorů

NT14253

2013-2015

Využití volné nádorové DNA jako nového cíle pro minimálně-invazivní diagnostiku a  zpřesnění molekulární klasifikace kolorektálních nádorů.

NT14383

2013-2015